Telefon:

607 753 300, 733 190 190

Godz. otwarcia biura::

Pn - Pt: 9.00 - 16:00, Sb: 9:00 - 14:00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Apartamenty Czyżewskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30 – 618) ul. Tuchowska 6B oraz spółka Convector Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 618) ul. Tuchowska 6B, które to spółki łącznie zwane są Współadministratorami danych osobowych (Współadministratorzy).

Dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów na podstawie umowy łączącej Pana/Panią z którymkolwiek ze Współadministratorów lub też przetwarzane są w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy, bądź też Współadministrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ przetwarzanie ich jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratora udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo, podmioty świadczące na rzecz któregokolwiek Współadministratora usługi prawne, notarialne, księgowe, doradcze, administrowania i zarządzania nieruchomościami, informatyczne, banki kredytujące przedsięwzięcie deweloperskie i prowadzące dla tego przedsięwzięcia mieszkaniowe rachunki powiernicze, urzędy skarbowe, sądy, organy administracyjne, podmioty zajmujące się egzekucją wierzytelności.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów w celu przesłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach oferowanych przez któregokolwiek ze Współadministratorów lub w celu zawarcia lub wykonania umowy łączącej Panią/Pana z którymkolwiek ze Współadministratorów.

Okres przetwarzania danych będzie odpowiadał okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Współadministratorzy nie będą zobowiązani, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub nie będą w inny sposób uprawnieni by to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by którykolwiek ze Współadministratorów mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z działem marketingu Współadministratora i poprzez kontakt z Osobą wyznaczoną do kontaktu, pocztą tradycyjną na adres: ul. Tuchowska 6B, 30 – 618 Kraków, telefonicznie: +48 126599080, 607753300, 733190190, mailowo: biuro@czyzewskiego1.pl lub info@development.pl, bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.czyzewskiego1.pl.